Preview

Rational Pharmacotherapy in Cardiology

Advanced search
Fullscreen

For citation:


Achmegdanov N.M., Butrusova S.A., Dedov I.I., Zvenigorodskaya L.A., Kislyak O.A., Koshelskaya O.A., Kuznecova I.V., Kuharchuk V.V., Litvin A.Yu., Medvedeva I.V., Mkrtumyan A.M., Mychka V.B., Nebieridze D.V., Nedogoda S.V., Oganov R.G., Ogarkov M.Yu., Perepech N.B., Podzolkov V.I., Smetnik V.P., Susekov A.V., Titov V.N., Tyurina T.V., Fursov A.N., Hirmanov V.N., Chazova I.E., Chukaeva I.I., Shestakova M.V., Shubina A.T. RUSSIAN EXPERTS’ CONSENSUS ON METABOLIC SYNDROME PROBLEM IN THE RUSSIAN FEDERATION: DEFENITION, DIAGNOSIS CRITERIA, PRIMARY PREVENTION AND TREATMENT. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2010;6(4):599-606. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/1819-6446-2010-6-4-87-89

Views: 454


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1819-6446 (Print)
ISSN 2225-3653 (Online)