Preview

Rational Pharmacotherapy in Cardiology

Advanced search
Fullscreen

For citation:


Batyushin M.M., Derevyankina I.V., Gasanov M.Z., Akopova O.V., Babiyan K.I., Boychenko Y.N., Vasilchenko N.V., Gabysyan T.A., Gayboryan S.C., Golovatenko I.S., Demkova N.M., Dmitriev D.O., Kirtava E.V., Kotyankova O.L., Ludanova G.V., Lyashenko S.A., Malichina A.E., Poroshenko O.I., Svechnikova A.V., Sidorov I.Y., Solyannikova E.V., Tascheyan I.D., Heygetyan E.A., Evruyan S.E. RESULTS OF OUTPATIENT PROGRAM ON EFFECTIVE THERAPY OF REFRACTORY ARTERIAL HYPERTENSION. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2007;3(2):38-42. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/1819-6446-2007-3-2-38-42

Views: 364


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1819-6446 (Print)
ISSN 2225-3653 (Online)