Preview

Rational Pharmacotherapy in Cardiology

Advanced search
Fullscreen

For citations:


Boytsov S.A., Martsevich S.Yu., Kutishenko N.P., Loukianov M.M., Mitichkin A.E., Viskov R.V., Stakhovskaya L.V., Shamalov N.A., Arutyunov G.P., Kokareva I.V., Parsadanyan N.E., Chernyshova M.I., Zagrebelnyy A.V., Dmitrieva N.A., Akimova A.V., Nikitina G.I., Lerman O.V., Voronina V.P., Belova E.N., Kudryashov E.N., Deev A.D. THE STUDY "REGISTER OF PATIENTS AFTER ACUTE STROKE (REGION)." Part 1. Hospital Prospective Register of Patients after Acute Stroke (According to the Results of the Pilot Phase of the Study). Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2016;12(6):645-653. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/1819-6446-2016-12-6-645-653

Views: 1613


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1819-6446 (Print)
ISSN 2225-3653 (Online)